Reklamační řád

KategorieFilter
 
 
 
 
 
Reklamační řád

V zájmu zrychlení reklamačního procesu nás prosím hned po obdržení poškozeného nebo nechtěného produktu kontaktujte na telefonním čísle +420 378 225 566 v časech od 8:00 do 16:00 každý pracovní den nebo na maily info@therese.cz 

PREAMBULE


Reklamační řád účelně upřesňuje postup zákazníka a společnosti Eshopist s.r.o. v případě, že přes veškeré úsilí společnosti Eshopist s.r.o. o zachování vysoké kvality nabízeného zboží vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží.

ČLÁNEK I
Prevence

 • Odst.1: Při výběru zboží je nutné, aby zvolený výrobek přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel použití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu použití zboží.
 • Odst.2: Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Obzvláště je třeba zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např .: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu.
 • Odst.3: Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost. Společnost Eshopist s.r.o. poskytuje svým zákazníkům dostatek informačních materiálů dostatečné množství informací potřebných ke správné péči o všechny druhy prodávaného zboží.
 • Odst.4: Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.


ČLÁNEK II
ZÁKLADNÍ PODMÍNKY REKLAMACE

 • Odst.1: Společnost Eshopist s.r.o. odpovídá zákazníkovi za to, že prodávané zboží je bez chyb, že se shoduje s označením a propagací zboží, popisujícím jeho vlastnosti, účel a jakost.
 • Odst.2: Pokud se vyskytne na zakoupeném zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
 • Odst.3: Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčina je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení.
 • Odst.4: Za chybu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečného nebo nevhodného ošetřování, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou, nebo jiného nesprávného zásahu.
 • Odst.5: Pokud uplatní zákazník právo z odpovědnosti za vady prodaného zboží řádným způsobem, je tím pověřený zaměstnanec povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech ve lhůtě do tří pracovních dnů.
 • Odst.7: Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. Pověřený pracovník může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší.
 • Odst.8: Zákazník je povinen po ukončení reklamačního řízení převzít předmět reklamace. Pokud tak neučiní do 6 měsíců, bude komisionální zlikvidován.


ČLÁNEK III
MÍSTO A ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 • Odst.1: Zákazník může uplatnit reklamaci mailem, telefonicky nebo přímo v provozu společnosti Eshopist s.r.o. na adrese Stará Vajnorská 17, Bratislava, 83104 Slovenská republika.
 • Odst.2:  Pověřený pracovník je povinen potvrdit zákazníkovi způsob řešení reklamace, jakož io provedení případné opravy ao době jejího trvání.
 • Odst.3: Jakmile zákazník uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, například právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s pověřeným pracovníkem jinak.


ČLÁNEK IV
LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 • Odst.1: Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned, jak se chyba objevila, maximálně do šesti měsíců od zjištění chyby. Případné prodlení při pokračujícím používání zboží, může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží.
 • Odst.2: Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Společnost Eshopist s.r.o. je povinna vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož io provedení opravy a o době jejího trvání. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti vztahuje se nová záruční doba na vyměněnou součást.
 • Odst.3: Chyba, která se projeví do dvanácti měsíců ode dne převzetí plnění, se považuje za chybu, která byla již v den převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud společnost Eshopist s.r.o. neprokáže opak.


ČLÁNEK V
VÝJIMKY Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

 • Odst.1: Prodávajíci neodpovída za vady zboží v nasledujících případech
 • Odst.1.1: Je li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny.
 • Odst.1.2: Je li spusobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží.
 • Odst.1.3: Vada na zboží vznikla opotřebením zpusobeným obvyklým užíváním nebo vyplýva-li to z povahy věcí.
 • Odst.1.4: Jde-li o zboží použité a vada odpovídá míŕe používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době převzetí zboží kupujícím.
 • Odst.1.5: Mechanické poškození zboží.
 • Odst.1.6: Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží.
 • Odst.1.7: Provedení nekvalifikovaného zásahu či změna parametru.
 • Odst.1.8: Poškození v dusledku vyšší moci.
 • Odst.1.9: Používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno.

 


ČLÁNEK VI
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 • Ve vztahu ke splnění povinností dle paragrafu 14 zákona č.634/1992 Sb. prodávající informuje kupujícího o možnosti využít pro případné mimosoudní řešení sporu Českou obchodní inspekci (ČOI - www.coi.cz), čož je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporu vedeným na seznamu Europské komise.

ÚČINNOST

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1.2019.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze
Potřebujete poradit?Potřebujete poradit?